close
چت روم

حراج کفش

حراج کفش

ترجمه تاریخ در زبان انگلیسی

ترجمه تاریخ در زبان انگلیسی

ترجمه تاریخ انگلیسی,ثبت تاریخ وجود دارد فرمول بریتانیایی,طریقه خواندن تاریخ انگلیسی,طریقه خواندن تاریخ خارجی,طریقه خواندن تاریخ آمریکایی,خواندن سال در ترجمه انگلیسی,ترجمه تاریخ در زبان انگلیسی,
ترجمه تاریخ دو فرمول برای ثبت تاریخ وجود دارد فرمول بریتانیایی ddmmyy یعنی day .month.yearروز .ماه. وسال فرمول امریکایی mm.dd.yy.یعنیmonth.day.yearهر دو حرف نماینده روز و ماه وسال میباشد. حال اگر بخواهیم بیست ویکم دسامبر 97 را بنویسیم فرض کنید بر عکس سال و ماه خودمون میشود. حال چنین خواهد شد همیشه سال اخر میاید. 21 december 1997 روش دوم :December 21.1997 عزیزان از روش بالا استفاده کنند بهتر است .ولی طریق دیگر به شرح زیر می باشد:    December 21. 1997یا  21 dec.1997 Dec21st. 1997 در…
دالی را
دوست دارید
امتیاز دهید:
 خرید اینترنتی خرید اینترنتی