close
چت روم

حراج کفش

حراج کفش

دردودل فارغ تحصیلی

دردودل فارغ تحصیلی

دردودل فارغ تحصیلی,طنز دردودل فارغ تحصیلی,خنده دار دردودل فارغ تحصیلی,
دردودل فارغ تحصیلیای مدرک نو نوار بندهای مایه ی عشق و افتخارممیبوسمت به شوق شادیبر دیده روشنت گذارمصد گونی اسکناس دادمتا آن که تو آمدی به دستمتا آخر عمرهم به این جرمدرمانده وقرض دار هستمگفتند به ما از اول عمردانش وطلب بزرگی آموزمی کوش به هر ورق که خوانیتا بنگرند روزت از روز گفتند اگر شوی تو دکتریا آنکه اگر شوی مهندسحتی تو اگرلیسانس گیریهر گز نشوی گدا و مفلسصد دکتر و مهندس امروزگردند پی اتاق خالیهستند به این و آن بدهکاردرد همگیست ضعف مالیخوش باش عزیز جان بندهعنوان و مقام تو زیاد استهر چند…
دالی را
دوست دارید
امتیاز دهید:
 خرید اینترنتی خرید اینترنتی