close
چت روم

حراج کفش

حراج کفش

نمی بخشمت ..

نمی بخشمت ..

نمی بخشمت ..,
نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی
دالی را
دوست دارید
امتیاز دهید:
 خرید اینترنتی خرید اینترنتی